25/8/2014 Η P.C.S. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩ