ΤΑΜΕΙΑ - ΕΟΠΥΥ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ 1/1/2012

 

                             

 

Υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχοι παροχών:

Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού υπάγονται οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3918/2011, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους κανονισμούς αυτών, που ισχύουν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.

Ειδικότερα υπάγονται:

  • οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ
  • οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ
  • οι ασφαλιζόμενοι στον ΟΠΑΔ και στον Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων του ΟΠΑΔ.
  • τα μέλη οικογενείας όλων των ανωτέρω ασφαλισμένων προσώπων.

 

 http://www.eopyy.gov.gr/